• http://piramida.dp.ua/
 • алмазное сверление Днепропетровск
 • Kassai úti óvoda házirendje PDF Nyomtatás E-mail
  Írta: Administrator   
  2010. június 06. vasárnap, 16:00

  Kedves Szülők!


  Házirendünk azokat a legfontosabb szokásokat és szabályokat tartalmazza, melyek elősegítik, hogy az óvodánkba járó gyermekek és szüleik könnyebben tájékozódjanak az óvodai életben. Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyermekekért van, így természetesen a szülőkért is. Óvodánk Helyi Nevelési Programja az egészséges életmódra nevelést tűzte ki célul.

  Fontos számunkra, hogy a gyermekek óvodánkba derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek.

  A házirend gyermekeink biztonságos fejlődését szolgálja, ezért kérjük a benne foglaltakat folyamatosan kísérjék figyelemmel és szíveskedjenek az abban leírtakat betartani.

   

  A házirend hatálya:

  Az óvoda házirendje kötelező érvényű az óvoda valamennyi dolgozójára, a gyerekekre és a törvényes képviselőjükre. A házirend szabályai nem vonatkoznak az intézményben ideiglenesen munkát végzőkre, vendégekre, látogatókra.

  Érvényességi területe:

  Székhely:                                      Miskolci Belvárosi Óvoda

  3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.


  Telephely:                                   Katowice úti Sport Tagóvoda

  3526 Miskolc, Katowice u. 33.


  Telephely:                                   Kassai úti Tagóvoda

  3526 Miskolc, Kassai u. 17.


  Az óvoda adatai:

  Neve:   Miskolci Belvárosi Óvoda

  3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.

  Tel: 46/412-870, 504-310


  Tagóvodák adatai:


  Neve:   Katowice úti Sport Tagóvoda

  3526 Miskolc, Katowice u. 33.

  Tel: 46/506-755, 506-756

  Tagóvoda vezető:              Tóthné Óvári Andrea


  Neve:   Kassai úti Tagóvoda

  3526 Miskolc, Kassai u. 17.

  Tel: 46/508-164, 508-165

  Tagóvoda vezető:              Pongó Anna


  Intézményvezető:   Javitásné Varga Ilona


  Az óvoda jogállása:        önálló gazdálkodású szervezet


  A HÁZIREND az alábbi dokumentumok alapján készült:

  - 363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet

  - 20/2012 (VIII.31.) EMMI Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

  - 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól

  - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

  - az intézmény Alapító Okirata

  - az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

  - Helyi Óvodai Nevelési Programunk


  A Miskolci Belvárosi Óvoda sajátosságaihoz kapcsolódó szokások rendje:

  Intézményvezető:                    Javitásné Varga Ilona

  Ügyintézés helye:                    emeleti iroda

  Az óvoda nyitva tartása:         7 – 17 óráig


  A Katowice úti Sport Tagóvoda

  Tagóvoda vezető:                    Tóthné Óvári Andrea

  Ügyintézés helye:                    tagóvoda vezető irodája

  Az óvoda nyitva tartása:         6.00 – 18.00 óráig


  A Kassai úti Tagóvoda

  Tagóvoda vezető:                   Pongó Anna

  Ügyintézés helye:                    tagóvoda vezető irodája az emeleten

  Az óvoda nyitva tartása:         7 – 17 – ig.

  Amíg az intézményben gyermek tartózkodik, az ajtókat kulcsra zárni nem lehet. A biztonságuk érdekében a bejárati ajtón lévő ráfordítható zárat használjuk.


  Az óvodába való felvétel rendje

  A következő gyerekeknek kötelező az óvodai nevelésben való részvétel:

  - Azok a gyerekek, akik betöltötték 3. életévüket tárgy év augusztus 31-ig.

  A következő gyerekek vehetők még fel:

  - Azok a gyerekek, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a 3. életévüket. (2011.CXC.törvény 8.§)

  Felvétel rendje:

  - A szülő köteles beíratni óvodai nevelésre kötelezett gyermekét az önkormányzat által meghatározott időpontban.

  - Az óvoda vezetője értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket nem íratták be.

  - A felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt - lehetőség szerint - a szülő és az óvodapedagógus kérésének és véleményének figyelembevételével.

  - A szülő, gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

  Intézményeinkben az óvodai jogviszony megszűnik, ha

  - a gyermeket átvétel alapján, egy másik óvoda átvette.

  - a gyermeket felvették az iskolába.

  - amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, előzetesen a szülő köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt.

  Az óvodai nevelés szünetel, ha

  - a jegyző a szülő kérelmére felmentést adott a kötelező óvodai nevelés alól.

  Az óvodai nevelési év rendje

  - A nevelési év – ha a minisztérium másként nem rendelkezik – tárgyév szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart.  Az intenzív fejlesztési szakasz tárgyév szeptember 1-től, a következő év május 31-ig tart.

  - Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az iskolai őszi és tavaszi szünete) csoport, illetve óvodák közötti összevonással üzemel.

  - Az óvoda nyári zárása (4-5 hét) a fenntartó engedélye alapján történik, melynek időpontjáról minden év január 31-ig a szülőket értesítjük a csoportok hirdetőtábláján.

  - A zárva tartás ideje alatt, a szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt óvodában

  2 hétig fogadják.

  - Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel nevelés nélküli napként, amelynek időpontját az intézményvezető határozza meg.


  A gyermekek óvodába érkezésének és elvitelének rendje

  - Az óvodai tevékenységek zavartalan működése érdekében a gyermekek mindennap lehetőség szerint 08.30-ig érkezzenek az óvodába.

  - Kizárólag azokért a gyermekekért vállal az óvoda felelősséget, akiket reggel az óvodapedagógus, vagy a dajka személyesen vett át a szülőtől.

  A gyermek elviteléért felelős személyekkel kapcsolatos szabályok

  - A gyermekek elviteléről a szülőknek kell gondoskodniuk 17 óráig, a Katowice úti tagóvoda esetében 18 óráig.

  - A gyermeket szülő, nagyszülő vagy 18 éven felüli felnőtt viheti el az óvodából, 16 évét betöltött személy csak abban az esetben, amennyiben a gyámhatóság két okból felruházta: - házasságot kötött, - gyermeke van (azaz a gyámhatóság nagykorúvá nyilvánította). Más személy csak abban az esetben, ha a szülő erről az igényéről előzetesen írásos meghatalmazást adott az óvónőnek.

  - Alkohol befolyásoltsága alatt álló személy a gyereket nem viheti el az intézményből.

  - Az óvodában hagyott gyerekekről az óvónő a következőképpen gondoskodik: telefonon értesíti a szülőt vagy hozzátartozót, amennyiben nem sikerül a kapcsolatot felvenni a szülővel vagy hozzátartozóval, értesíti az óvoda vezetőjét. Két személy (óvónő, dajka) a gyereket gyalogosan, vagy tömegközlekedési eszközzel hazaviszi. Amennyiben a szülőket nem találja otthon, tovább viszi a Gyermekvédelmi Központba a Miskolc, Egyetem utca 1. szám alá (Tel: 563-303).

  Térítéssel, befizetéssel kapcsolatos szabályok

  - A befizetés időpontjának dátumáról, a szülők a csoportok hirdető tábláiról, valamint az óvoda honlapjáról kaphatnak információt. A befizetésre mindig két nap áll rendelkezésre, és minden hónap 10-15. között történik. Készpénzes befizetés helye a földszinti iroda. Az étkezési térítési díj befizetése történhet készpénzben, átutalással és kiegyenlíthető a szülők munkáltatója által biztosított cafetéria keretéből, amennyiben a szülő erről tárgy év elején rendelkezik.

  - A szülőknek az étkezés lemondását, valamint az étkezés hiányzás után történő megrendelését mindig előző napon 8.00 óráig kell megtenniük. Ez több módon is történhet: telefonon, e-mailben vagy jelezheti az óvónőnek szóban.

  - A tárgy hónapban a befizetési napot követően lemondott étkezések térítési díja mindig a következő hónapban kerülnek jóváírásra.

  - A gyermekek számára csak az egy hónapra előre befizetett térítési díj ellenében biztosítható az étkezés. Amennyiben a szülő nem fizeti be a térítési díjat, gyermeke 8-tól 12 óráig - étkezés biztosítása nélkül - veheti igénybe az óvodai nevelést.


  Az óvodában az alábbi feltételek fennállása esetén

  ingyenes étkezést igényelhet a szülő:

  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

  - a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek nevelése

  - a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

  - a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

  - a családban az egy főre jutó havi nettő jövedelem nem haladja meg a 128 810,-Ft-ot.

  Az igénylés a szülő által leadott írásbeli nyilatkozattal igényelhető (nyomtatványt az óvoda honlapjáról lehet letölteni, vagy személyesen az óvodában lehet kérni.)

  Távolmaradások igazolásának rendje

  - A szülőnek igazolnia kell gyermeke óvodából való távol maradásának okát.

  - A mulasztást 5 napig igazoltnak tekintjük, ha a szülő azt előre az óvónőnek bejelenti, és az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban benyújtja. 5 napot meghaladó egyéb hiányzás esetén, a távolmaradást, előzetes megbeszélés alapján az óvodavezető engedélyezheti.

  Az igazolatlan hiányzás fokozatai

  Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a hiányzás igazolatlan.

  Öt nap hiányzás esetén

  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

  Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

  Tizenegy nap hiányzás esetén

  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

  Húsz nap hiányzás esetén

  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4)]

  - Tartós külföldi tartózkodás esetén – „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről”- nyomtatványon jelzi az óvodavezető felé, mely kérelmet az illetékes jegyzőhöz továbbítunk.

  - Az óvodaköteles gyermekek szülei felmentést kérhetnek a kötelező óvodába járás alól a „Kérelem óvodai nevelésben való részvételének felmentése tárgyában” nyomtatvány kitöltésével, melyhez csatolja a védőnői javaslatot. E két nyomtatványt benyújtja az óvodavezetőjének, aki csatolva az általa írt javaslatot, továbbítja az illetékes jegyző felé, aki a felmentési kérelmet elbírálja.

  A gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái

  A jutalmazás és fegyelmezés rendszere:

  - A gyermeki viselkedés értékelésének alapját a pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési alapelveink, szokás és szabályrendszerünk képezi. A jutalmazás és a büntetés az erkölcsi nevelés egyik fontos eszköze. A jutalmazás és a fegyelmezés minden esetben a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodik.

  - A gyermek cselekedeteinek megítélése, azaz jutalmazása, illetve fegyelmezése, lehetővé teszi számára a korlátok bemérését, elősegíti társas kapcsolatainak, viselkedési normáinak alakulását.

  - Az 5-6-7 éves korosztály esetében a csoport egészére vonatkozó megerősítés, vagy elítélés segíti a közös értékek kialakítását.

  - A nevelés során a pozitív és a negatív következmények nagy szerepet játszanak a gyermekek viselkedésének alakulásában. Pozitív következmény esetén az adott viselkedés gyakorisága nő, a viselkedésminta rögzül, míg negatív következmény esetén az adott magatartás megjelenési valószínűsége csökken.

  A jutalmazás és fegyelmező intézkedések elvei:

  - Arányosság elve – a cselekvés mértékével arányos, nem jutalmazunk, vagy fegyelmezünk ugyanazért duplán.

  - Értelmezés elve – értelmezzük, elmagyarázzuk a gyermek számára a cselekedetét, és a döntésünket is, így kialakul a tett és a következmény közötti jó összefüggés.

  - Időzítés elve – a tett után közvetlenül jutalmazunk, vagy fegyelmezünk, mert később elhalványul a tett, és nem érti a jutalmazást vagy a fegyelmezést a gyermek.

  - Következetesség elve - a csoportban dolgozó felnőttek közül mindenki ugyanúgy reagál a helyzetekre.

  - Mérsékelt jutalom vagy fegyelmezés elve – biztosítjuk a fokozás lehetőségét.


  A jutalmazás formái:

  - A gyermek felé forduló figyelem.

  - Dicséret, buzdítás.

  - Metakommunikációs eszközök és szóbeli elismerés alkalmazása: simogatás, ölbe vétel, ölelés, figyelem, elismerő mosoly, tekintet, konkrét elismerő szavak a csoport előtt, dicséret a szülő előtt.

  A fegyelmező intézkedések formái:

  - Metakommunikációs eszközökkel és szóban: rosszalló tekintet, szomorú arckifejezés, magyarázattal kísért elmarasztaló szavak, figyelmeztetés nyugodt, határozott hangnemben.

  - A játékból vagy tevékenységből való kiemelés.

  Jogok és kötelességek

  Gyermekek jogai

  - A gyermeknek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

  - A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

  - A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

  - A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

  - A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.

  - A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesüljön.

  - A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

  A szülők jogai

  A szülőt megilleti a nevelési, oktatási intézmény szabad választásának joga.

  - Joga, hogy megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét, SZMSZ-ét, Munkatervét.

  - Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.

  - A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.

  A szülők kötelességei

  - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét.

  - Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.

  - Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.

  - Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,

  - Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

  - Megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét.

  - Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért

  - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát.

  Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg!

  Védő – óvó előírások

  - A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek óvodába, ill. távozhatnak az óvodából, melyről a szülőnek kell gondoskodnia.

  - Kérjük a szülőket, hogy több olyan személy aktuális telefonszámát adják meg, akik hazavihetik a gyermeket a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén.

  - Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.

  - Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, dajkának szíveskedjenek átadni.

  - A gyermekek a nap folyamán az óvodapedagógussal történő egyeztetés alapján bármikor elvihetők.

  - A gyermekek biztonsága érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kaput minden esetben szíveskedjenek bezárni!

  - Óvodán kívüli tevékenységre (élményszerzés, séta, színház, bábszínház, uszoda, korcsolyapálya) a szülők engedélyével visszük a gyermekeket.

  - Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

  - Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Az óvodapedagógus a szülő megérkezéséig gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról.

  - Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig óvodai közösségbe nem mehet. Betegség esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét az óvodai közösségbe.

  - Fertőző betegség esetén kérjük, értesítsék az óvodát a további megbetegedések elkerülése miatt.

  - Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján névre szóló egyedi gyógyszerek.

  - Óvodáinkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek testi fejlődését.

  - Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, amely balesetet okozhat.

  - Ellenőrizzék gyermekeik ruházatát, semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.

  - Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük, és azonnal értesítjük a szülőt.

  - A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős elkészíti az intézmény vezetőjével.

  - Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – felelősséget nem tudunk vállalni.

  - Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az óvoda helyiségeit és udvarát.

  - Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!

  Gyermekek ruházata az óvodában:

  - Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait.

  - Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő.

  - Legyen az gyermeknek átöltözéshez tartalék ruhája, váltócipője (papucs baleset veszélyes, használata tilos!)

  - Kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük.

  - A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott.

  A szülő és az óvoda együttműködésének, valamint a tájékoztatás, az ügyintézés és a panaszkezelés rendje

  - A csoportok tevékenységének rendjét a hetirend és a napirend foglalja magába.

  - Szülői értekezletet a csoportok évente legalább 2 alkalommal tartanak.

  - Fogadóórát az óvodavezető, a logopédus és az  óvónő szükség szerint, alkalmanként, előre  megbeszélt   időpontban tart. Erről a szülők értesítése a hirdetőtáblán, valamint az óvoda honlapján történik.

  - A gyermekek óvodai fejlődéséről, magatartásáról, személyükkel kapcsolatos teendőkről a szülőnek tájékoztatást csak a gyermek óvónője adhat.

  - A gyermekek bármilyen szakértői vizsgálata csak szülői engedéllyel végezhető.

  - Az óvodának lehetőséget kell biztosítani a szülőnek arra, hogy betekintést nyerjen az intézményben folyó nevelőmunkába, részt vehessen az óvodai programokon.

  - A szülő problémáját először a gyermeke óvónőjével próbálja megbeszélni, amennyiben ez nem vezet eredményre, forduljon az intézményvezetőhöz.

  A család és az óvoda közös nevelési elveivel kapcsolatos szabályok

  Arra kérjük a szülőket:

  - fogadják el egymás másságát, különbözőségét,

  - a csoportba járó gyermekekre soha ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket, kritikai észrevételeket,

  - ne biztassák gyermeküket óvodai verekedésre,

  - ne a gyerekek előtt történjen a róla szóló „problémák” megbeszélése.

  Az óvoda dolgozóira vonatkozó legfőbb előírások

  - Az óvoda minden dolgozója köteles munka-alkalmassági vizsgálaton részt venni az előírt időközökben.

  - Szigorúan tilos a gyermekek testi fenyítése, az étel és az udvari levegőzés megvonása.

  - Gyermeket semmilyen esetben sem hagyhatnak felügyelet nélkül.

  A házirend nyilvánossága, megismerése

  Az óvoda a házirendet nyilvánosságra hozza.

  A házirend nyilvánosságra hozatala a Szülői értekezleteken történik, a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az óvoda irodájában, valamint az óvoda honlapján tekinthető meg.

  Záró rendelkezések

  A házirend a nevelőtestület jóváhagyása után, a Szülői Szervezet véleményezését követően lép hatályba és visszavonásig érvényes.


  Legitimációs záradék

  A Házirend érvényessége: kihirdetésétől kezdve határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes.

  Felülvizsgálata: kétévente, valamint a Házirendet érintő jogszabályváltozást követően, a jogszabályban meghatározott határidőig kötelező.

  Felelős: intézményvezető

  Módosítása: A módosítást indokolhatja: jogszabályváltozás, fenntartó által meghatározott feladat változás, nevelőtestület, érdekegyeztető fórum javaslata.

  Az Házirend nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a Fenntartóra nézve többletkötelezettséget hárít.

  Kelt: 2018. 08. 29.

  Készítette:

  ……………………..

  Javitásné Varga Ilona

  intézményvezető

  Véleményezte:

  821-7/2018 számú jegyzőkönyv szerint a Szülői Szervezet.

  …………………………………

  Belme-Vajda Katalin

  Szülői Szervezet képviselője

  Elfogadta:

  821-8/2018 számú határozattal:

  ………………………..

  Pongó Anna

   

  tagintézmény vezető

  Módosítás dátuma: 2019. április 03. szerda, 08:35
   

  Szavazások

  Jó ötletnek tartja a papírgyűjtést?
   
 • кухни на заказ Днепропетровск
 • мягкая мебель на заказ Днепропетровск
 • шкафы купе на заказ Днепропетровск
 • спальни на заказ Днепропетровск
 • детские на заказ Днепропетровск